Författningssamling

I kommunen finns många olika styrdokument som reglerar hur kommunen får styras och vilka beslut som får fattas. Styrdokument som måste finnas i kommunen samlas i kommunens författningssamling medan andra styrdokument samlas bland kommunens övriga styrdokument. Kommunens främsta styrdokument är budgeten som beslutas av kommunfullmäktige.

Bland övriga styrdokument hittar du riktlinjen för övergripande styrdokument där du kan läsa om vilka styrdokument som finns, vad de reglerar och hur de skiljer sig från varandra.

Handlingar

Handlingar

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder Pdf, 688 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Kommunstyrelsen Pdf, 569 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Bygg- och miljönämnden Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Socialnämnden Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Äldre- och omsorgsnämnden Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Utbildningsnämnden Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Tekniska nämnden Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Pdf, 231 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor Pdf, 184 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Valnämnden Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Revisionen Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Överförmyndaren Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Tillgänglighetsrådet Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Pensionärsrådet Pdf, 170 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Anhörigrådet Pdf, 178 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för Intern styrning och kontroll Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda med bilaga Pdf, 820 kB, öppnas i nytt fönster. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Gällande taxor och avgifter

Avfallstaxa Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster. Kart- och mättaxa Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa för kopiering m.m. av allmänna handlingar Pdf, 569 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa för prövning och tillsyn av solarieverksamhet Pdf, 474 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa för tillsyn enligt tobakslagen Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa för upplåtelse av offentlig plats Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen Pdf, 176 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa handläggning inom ramen för miljölagstiftning och livsmedelslagstiftning Taxor för förskola, pedagogisk omsorg mm Pdf, 660 kB, öppnas i nytt fönster. Taxor och avgifter för verksamhet och uthyrning av lokaler samt anläggningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. VA-taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre taxor och avgifter

Kart- och mättaxa före 2022 Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster. Taxa för upplåtelse av offentlig plats före 2022 Pdf, 182 kB, öppnas i nytt fönster. VA-taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning före 2022 Pdf, 403 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om författningssamligen kontakta Kontaktcenter, kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp