Personuppgifter

Här kan du läsa om hur Upplands-Bro kommun behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen, som gäller från 25 maj 2018, ersätter personuppgiftslagen, PuL.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel din fastighetsbeteckning eller ditt telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

När du ringer till oss, skickar e-post eller lämnar en synpunkt eller ställer fråga via våra e-tjänster lagras dina personuppgifter för att Upplands-Bro kommun ska kunna hantera ditt ärende och kontakta dig.

Personuppgiftsansvarig

Alla kommunala nämnder ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom den nämndens ansvarsområden. Det kallas för att respektive nämnd är personuppgiftsansvarig.

Nämnden (till exempel Utbildningsnämnden)
Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

08-581 690 00
kommun@upplands-bro.se

org. Nr 212000–0100

Skydd av personuppgifter

All behandling av dina personuppgifter ska ske med respekt för din personliga integritet och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning. Upplands-Bro kommun har i uppdrag att se till så att dina personuppgifter skyddas i olika system och att utarbetade rutiner finns för behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

De här personuppgifterna samlar vi in

Information som du ger till oss direkt eller indirekt ger du oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du ringer till oss, skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Samma sak gäller när du lämnar in personuppgifter om andra och när andra lämnar in personuppgifter om dig. Det kan vara bra att tänka på innan du lämnar in personuppgifter om anda utan deras samtycke.

Information vi samlar in om dig för att kunna utföra lagstadgade åtaganden har Upplands-Bro kommun ett basregister över kommunens invånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten. Registren används för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Så använder vi din information

Upplands-Bro kommun använder dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden. Personuppgifterna behandlas inom varje nämnds verksamhetsområden. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det föreligga en rättslig grund. Dessa kan vara:

 • Samtycke
 • Avtalsförhållande
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydda grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning

Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte efter det behandlas på ett sätt som är oförenligt med de första ändamålet. Med detta menas att Upplands-Bro kommun hela tiden känner till och dokumenterar anledningen till att en viss personuppgift hanteras. Vi ser också till att personuppgifterna inte senare används för en helt annan anledning som går emot den ursprungliga.

Personuppgifterna ska vara korrekta, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Med detta menas att Upplands-Bro kommun endast ska använda sig av de personuppgifter som krävs för att uppnå målet med hanteringen. Kan vi uppnå samma mål genom att använda färre personuppgifter eller mindre känsliga sådana vi göra det.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger.

Ibland delar vi dina uppgifter med andra

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med flera kontor inom kommunen eller med andra myndigheter, såsom Skatteverket, SCB, och Försäkringskassan.

Vi delar också dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster, för att de ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare och ansvaret är reglerat i avtal.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Ansvarsfördelningen är reglerad i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi behandlar dina uppgifter främst inom EU/EES

Främst behandlas dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall vi anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES är de godkända enligt EU-kommissionens rekommendationer.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som dina personuppgifter behandlas. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. 

Dina rättigheter

Du har rätt att

 • begära tillgång till dina personuppgifter,
 • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter,
 • invända mot behandling av personuppgifter,
 • när som helst återkalla eventuellt samtycke,
 • i vissa fall få tillgång till dina personuppgifter för överföring till annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet,
 • klaga på vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

På datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.

Begära registerutdrag, rättning eller invändning

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt.

En sån begäran kan du göra i vår e-tjänst, begäran om registerutdrag. Se länk nedan.

Rätt att bli raderad

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera uppgifter när det finns lagstadgade krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att blir raderad

 • om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta Upplands-Bro kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Upplands-Bro kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsmyndigheten (IMY).

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp