13NOV2020

Tydligt fokus på basal hygien skyddar våra äldre

Inom vård och omsorg i Upplands-Bro kommun arbetar verksamheterna utifrån basala hygienrutiner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. Det innebär ett stort fokus på de viktiga hygienfrågorna vars syfte är att undvika smittspridning inom exempelvis äldreomsorg.

Omsorgspersonal tvättar noggrant händerna med tvål och vatten.

Årets kvalitetsuppföljning visar att all personal genomgått den webbaserade utbildningen ”Basal hygien” som är framtagen av Vårdhygien.

Med anledning av pågående pandemi har all personal under året vid upprepade tillfällen getts möjlighet att fördjupa sina kunskaper i basal hygien. Rutinerna om basala hygienrutiner är välkänd hos all personal.

Två gånger per år görs en så kallad egenkontroll inom alla verksamheter. Där svarar medarbetarna på en rad frågor och diskussioner förs om hur verksamheten kan bli ännu bättre inom basal hygien. Egenkontrollen är ett led i det kvalitetsarbete som görs för att utveckla och förbättra vård och omsorgen.


Upplands-Bro har valt att inte delta i den av Sveriges Kommuner och regioners (SKR) nationella punktprevalensmätning PPM-BHK av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler då denna har samma innehåll som egenkontroller som genomförs årligen i vår kommun. Resultatet används i verksamhetens utvecklingsarbete.

- Vi vet att alla medarbetare inom vård och omsorg har god kunskap inom basala hygienrutiner. Även om situationen på våra äldreboenden varit ansträngd under pandemin, känner vi en stor trygghet i att medarbetarna har stor kännedom kring hur smittspridning kan minskas med hjälp av följsamhet till basala hygienrutiner, säger Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Relaterade nyheter

Upp