Agenda 2030

Aldrig förr har världens länder varit eniga om en så ambitiös och omfattande utvecklingsagenda som Agenda 2030. Aldrig förr har utrotandet av världens fattigdom legat närmare inom räckhåll. Men vi har heller aldrig förr stått inför så stora utmaningar när det gäller vårt klimat och hur snabbt vi förbrukar jordens resurser.

Illustration över de 17 målen, läs mer på FNs hemsida https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

De 17 globala målen för hållbar utveckling; ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald, fredliga och inkluderande samhällen samt genomförande och globalt partnerskap.


Glokala Sverige

För att Agenda 2030 ska genomföras krävs ett glokalt förhållningssätt; vi behöver förståelse för hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget, och att lokalt agerande får globala konsekvenser. De globala målen måste ses som en helhet, där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter har samma tyngd.

Sverige räknas som ett av de länder som har bäst möjligheter att nå de globala målen. Därför är det viktigt att vi i Upplands-Bro kommun arbetar med omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Upplands-Bro kommun är med i pilotprojektet Glokala Sverige tillsammans med ett 80-tal andra kommuner och regioner. Syftet är att se till att kommunen får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt.
Du kan läsa mer om Glokala Sverige på FNs hemsida.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp