Lämna ett medborgarförslag

Har du en idé om hur Upplands-Bro kan utvecklas? Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslag ger dig som är folkbokförd i Upplands-Bro möjlighet att påverka i frågor som du tycker är viktiga.

Vem kan skicka in ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro får sända in medborgarförslag till kommunen. Barn och ungdomar under 18 år har också rätt att lämna in förslag samt utländska medborgare som inte ännu fått sin kommunala rösträtt. Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Vad kan mitt medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan handla om kommunens verksamheter och det kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skola, samhällsplanering eller fritid. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne.

Ett medborgarförslag får inte handla om löpande underhåll, som byten av glödlampor eller sanering av klotter.
Lämna synpunkt här
Gör felanmälan här

Ett medborgarförslag får inte vara diskriminerande, rasistiskt eller kränkande, eller strida mot lag eller författning. Det får inte heller handla om sådant som rör myndighetsutövning mot en enskild individ, till exempel beslut om bygglov eller bistånd.

Vad behöver mitt medborgarförslag innehålla?

  • Förslaget ska vara skriftligt och innehålla ett konkret förslag
  • Förslaget kan vara skrivet och undertecknat av dig eller flera kommuninvånare
  • Förslaget ska innehålla kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer
  • Förslaget får bara ta upp ett ämne åt gången
  • Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras.

Ditt medborgarförslag blir allmän handling

Din skrivelse kommer att diarieföras och därmed bli en allmän handling. Allmänna handlingar kan komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Hur ska jag lämna in medborgarförslaget?

Skriftligt medborgarförslag som innehåller förslag, motivering och namn, kan också lämnas in till kommunens Kontaktcenter i Kungsängen eller i Brohuset. Det går också att mejla in sitt förslag till kommun@upplands-bro.se samt sända in sitt förslag med post till Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen.

Det är viktigt att att förslaget är undertecknat av en eller flera medborgare. Det går också att framföra medborgarförslag direkt till fullmäktiges presidium på kommunfullmäktiges sammanträde.

Vad händer med förslaget efter att inkommit till kommunen?

  • Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag tagits emot.
  • Vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde sänder kommunfullmäktige förslaget för beslut eller yttrande till kommunstyrelsen eller en annan ansvarig nämnd.
  • Kontoret som ansvarar för frågan tar fram ett förslag till yttrande eller beslut.
  • Du som har väckt ärendet genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet. Talartiden begränsas till två minuter. Du kan också föra dialog med den tjänsteperson på kontoret som ansvarar för frågan.
  • Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd yttrar sig över ditt medborgarförslag och skickar vidare sitt yttrande till kommunfullmäktige för beslut. Alternativt så fattar kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd beslut om ditt medborgarförslag.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige om möjligt kunna bereda beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

Upp