Digitalisering i förskola och skola Upplands-Bro

År 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Den sträcker sig fram till och med år 2022. Det övergripande målet för strategin är att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.

Ledande inom digitalisering

Utifrån denna nationella strategi och Upplands-Bros egna IKT-strategi för utbildningsverksamheterna påbörjades under hösten 2018 ett förstärkt arbete med att skapa en röd tråd från förskola till gymnasium där likvärdighet och tillgänglighet står i fokus. Upplands-Bro har som långsiktigt mål att bli en ledande kommun inom digitalisering.

Digitaliseringsarbetet i Upplands-Bro har som syfte att effektivisera och skapa nya möjligheter. Inom förskolan och skolans undervisning vill vi på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt se till att digitaliseringen skapar möjligheter till ett fördjupat och breddat lärande. Digitaliseringen ska även öka tillgängligheten i lärandet för kommunens alla barn och elever.

Likvärdighet från förskola till gymnasium

Som en del av arbetet med likvärdighet och tillgänglighet har förskolan arbetat fram en gemensam guide för vilka digitala resurser alla pedagoger på förskolorna ska ha kompetens att använda; ”Diggit Upplands-Bro, förskolornas arbete mot en tillgänglig och likvärdig utbildning med stöd av digitala verktyg.” Guider för "Digital kompetens" har arbetats fram för år F-3 och fritids och för år 4-6. Liknande guider kommer att publiceras även för år 7-9 och gymnasiet för att gynna den röda tråden från förskola till gymnasium. Dessa guider från förskolan till gymnasiet utgår ifrån läroplanen för förskola (Lpfö 18) och de reviderade läroplanerna för grundskola och gymnasium (2017 och 2018)

Följ förskolans och skolans arbete med digitalisering på Instagram:

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp