Kvalitet och utveckling

Skolbyggnad och skolgård med siffror målade på asfalten.

Foto: Marie Söderberg

I skollagen anges att huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och på enhetsnivå ska dokumenteras.

Alla förskole- och skolenheter i Upplands-Bro har en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Enheternas planer för det systematiska kvalitetsarbetet ligger till grund för uppföljningar, utvärderingar och analyser under skolåret.

Grundtanken i Utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att lägga vikt vid uppföljning och utvärdering för att stegvis förbättra verksamheten.

Upp