Språkspåret

På Finnstaskolan i Bro finns Språkspåret. För att få en plats ska barnet  ha generell språkstörning eller grav expressiv språkstörning som primär diagnos, det vill säga språkstörningen ska vara den mest framträdande funktionsnedsättningen. I vissa fall behöver det inte finnas svårigheter med språkförståelse men den expressiva språkstörningen bör bedömas som grav.

Vad är en språkstörning? Hur ansöker man om en plats på språkförskola? Länk till informationsfilm.

Vad är en språkstörning? Hur ansöker man om en plats ? Filmen handlar om språkförskolan på Råby förskola, men arbetssättet är lika aktuellt för Språkspåret. Länk till informationsfilm.

Riktlinjer
Vårdnadshavarna ansöker om platsen. Sista ansökningsdag är 15 februari för placering i augusti samma år. Logopedutlåtande är obligatoriskt och logopeden ska rekommendera en placering på Språkspåret. Utlåtandet samt pedagogisk kartläggning från nuvarande förskola/skola ska bifogas ansökningen.

Definition av språkstörning
Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk (impressiv) och göra sig förstådd med språk (expressiv). Problemen är av sådan omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas av åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur.
Statens offentliga utredningar U 2013:2

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp