Finnstaskolan

Finnstaskolan är en F-6 skola i Bro med ungefär 400 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar runt 50 personer.

Finnstaskolan präglas av en familjär anda, ett välutvecklat trygghetsarbete, styrda rastaktiviteter och arbete med språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning. Vi jobbar med tydliga lärandemål, framgångskriterier och olika tekniker för att eleverna ska bli så delaktiga som möjligt i sin egen lärprocess. Lärarna samverkar både med årskurskollegor och från hösten i arbetslag runt eleverna tillsammans med fritidshemmet. Vi har ett bibliotek som nyttjas av såväl skola som fritidshem. Läsande tar stor plats i våra verksamheter.

Eleverna hos oss får låna en iPAD som ett pedagogiskt verktyg. Redan i förskoleklass börjar de skriva på iPAD i ett utvecklat språkligt arbete.

Skolan har många specialkompetenser i elevhälsan som; kurator, speciallärare/specialpedagog, KBT-terapeut, logoped samt kompetens inom autismspektra.

För barn med grav språkstörning i Upplands-Bro finns hos oss Språkspåret för elever från förskoleklass till år 6. Till Språkspåret söker man via kommunens resursteam. Språkspårseleverna går integrerat i klass och har varje vecka extra stöd av särskilt utbildade pedagoger.

Fritids

För oss är det viktigt att barnen trivs och vistas i miljöer som väcker kreativitet och nyfikenhet. Vårt uppdrag är att ge barnen en meningsfull fritid med trivsel, utveckling och lärande.

Vår fritidsverksamhet utgår ifrån att alla elever vid skolan skall möta likvärdiga aktiviteter som berikar deras fritidsvistelse. Det skall ge utrymme för fri lek och man skall inspireras till nya aktiviteter och ges möjlighet att träna sociala förmågor. Ett årshjul med aktiviteter planeras in av pedagogerna vid läsårets start. Vid fritidshemmet verkar också slöjd- och idrottslärare i viss omfattning.

Kontakt

tf Rektor
Christer Jones
Telefon: 070-590 70 34
Christer.jones@upplands-bro.se

Expedition
Sabina Forsberg Karén
Tel: 08-518 322 47
E-post sabina.karen@upplands-bro.se
Telefontid 8.00-15.00

Skolhälsovård
Jenny Eklund, skolsköterska
Tel: 08-581 693 85

Fritids
Gulsippan tel: 08-581 694 76
Blåsippan tel: 08-581 694 72
Vitsippan tel: 08-581 690 56
Backsippan tel: 08-581 694 75
Öppna verksamheten tel: 08-581 694 22

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs via Vklass eller
Tel: 010-888 70 50.

Upp