Grundsärskolan

Upplands-Bro kommun erbjuder grundsärskola för elever i åk 1-9 på Ekhammarskolan i Kungsängen.

I särskola går elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning och för de som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Enligt skollagen ska grundsärskolan ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Elever som läser inriktningen mot ämnen har kursplaner i samma ämnen som grundskolans elever och får betyg i dessa om vårdnadshavarna önskar detta i årskurs 6-9. Betygen sätts i stort sätt på samma sätt som i grundskolan.

De elever som läser inriktningen mot ämnesområden är elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen läser dessa elever fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Gymnasiesärskolan

Efter grundsärskolan kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program. I dagsläget finns ingen gymnasiesärskola i vår kommun.

Ekhammarskolans grundsärskola

Skolan har ett arbetslag där olika professioner som till exempel specialpedagoger, lärare, fritidspedagoger och elevassistenter jobbar tillsammans för att eleverna ska nå så långt som möjligt med sin utbildning och personliga utveckling. Hos oss kan man läsa med inriktning mot ämnen eller ämnesområden.

Härneviskolans grundsärskola

Skolan har ett arbetslag, men med flera mindre undervisningsgrupper. I arbetslagen finns olika professioner som till exempel specialpedagoger, speciallärare och barnskötare/elevassistenter som jobbar tillsammans för att eleverna ska nå så långt som möjligt med sin utbildning och personliga utveckling. På Härneviskolan kan man läsa med inriktning mot ämnen eller ämnesområden samt även integrerat i grundskolans klasser.

Kontakt

Biträdande rektor
Marcus Jonasson
Tel: 08-581 692 08

Upp