Fritidshem och öppen fritidsverksamhet


  • Fritidshem

  • Elever i förskoleklass och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem till
    höstterminens start det år eleven fyller 10 år.

  • Om ingen uppsägning görs av vårdnadshavare sker det automatiskt och gäller från och med skolstart på hösten det år då eleven fyller 10 år.

  • Eleverna kan vistas på fritidshem före och efter schemalagd skoltid.
  • Ansökan till fritids sker via e-tjänsten förskola och skola.

Tillsynstiden till barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar är närvarotiden i fritidshemmen begränsad till 2 timmar per dag efter skoldagens slut.
Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske.

Under grundskolornas lovperioder medges tillsynstid max 3 timmar per dag.
Rektor kan besluta om hur närvarotiden förläggs vid lov.

  • Öppen fritidsverksamhet

Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år och till och med
vårterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds frivillig öppen fritidsverksamhet.

Vårdnadshavarna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Den öppnverksamheten är avgiftsfri. Under loven kan dock avgifter förekomma.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp