Fristående skolor

Källskolan


Urfjälls Montessoriskola


Jensen grundskola Bro Mälarstrand


Tellusskolan Tibble


Kungsskolan


Kommunens mottagande av betygshandlingar från friskolor

Enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 18§, ska huvudmannen för en fristående skola överlämna en elevs slutbetyg eller det betyg eleven fick vid avgång från gymnasieskolan till den kommun där skolan är belägen.

Det som ska överlämnas är en kopia av den betygshandling eleven får. Betygshandlingen förvaras i kommunarkivet.


Upp